رفتن به محتوای اصلی
x

کمیته ها

كميته منابع انساني دانشگاه

اين کميته براي طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت منابع انساني دانشگاه، طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي

كميته بهره وري

اين كميته به منظور استقرار نظام اندازه گيري کارايي و بهره وري در سطح دانشگاه، استقرار چرخه مديريت بهره وري در سطوح اج

كميته امور قراردادها (كميسيون مالي و معاملاتي)

برگزاري منظم جلسات بررسي و تصويب هزينه طرحهاي اجرايي واحدهاي مختلف دانشگاه، تعيين ناظر طرحهاي مصوب به منظور حسن اجراي

كميته فرآيندهاي سازماني

اين كميته به منظور افزايش رضايت ذينفعان، افزايش كارآيي و كاهش هزينه ها، افزايش سرعت، دقت، صحت و كيفيت اجراي فرآيندها،

كميته مسكن و امور رفاهي

اين كميته با هدف پيگيري امور رفاهي كاركنان از جمله نحوه تخصيص واحدهاي مسكوني و اعطاي وام ها و برنامه ريزي براي امور ر

تحت نظارت وف ایرانی