رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي اداره رسيدگي به اسناد

 

در اين اداره كليه هزينه هاي انجام يافته توسط واحدهاي تابعه دانشگاه و يا ليست هاي حقوق و ساير مزاياي مربوط به كاركنان اسنادمورد بررسي و تجزيه و تحليل دقيق قرار مي گيرد و پس از تطبيق آن با مقررات و آيين نامه هاي لازم و رفع نواقص آن به مديريت امور مالي جهت بررسي نهايي و تاييد متعاقبا به معاونت اداري ومالي دانشگاه ارسال مي گردد.

 

- تطبيق و رسيدگي هزينه هاي ارسالي با دستور العمل ها و قوانين

- كنترل سرفصل حسابهاي دريافتني و پرداختني و درآمد

- رسيدگي و نظارت  بر تنخواه گردان و اسناد هزينه هاي عاملين مالي

- مطالعه و نگهداري قوانين و مقررات مالي و محاسباتي، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم

- نظارت، كنترل و رسيدگي به اسناد و مدارك واصله به امورمالي و ...

رياست
زهرا سليماني

رئيس اداره رسيدگي به اسناد
امور مالی
0313-3913224
شماره اتاق : 103

تطبيق و رسيدگي هزينه هاي ارسالي با دستور العمل ها و قوانين، كنترل سرفصل حسابهاي دريافتني وپرداختني و درآمد

كاركنان
سهيلا مجيري

كارشناس مسئول رسيدگي اسناد مالي
امور مالی
0313-3913224
شماره اتاق : 103

رسيدگي اسناد مالي

سيروس ايرانپور

كارشناس رسيدگي
امور مالی
0313-3913224
شماره اتاق : 115

رسيدگي اسناد مالي

تحت نظارت وف ایرانی