رفتن به محتوای اصلی
x

ما برآنيم تا با افزايش دقت، سرعت، صحت و نظارت در انجام فرآيندهاي مالي و اتخاذ تدابير مناسب و بهره گيري از شيوه هاي نوين اطلاع رساني اطلاعات مورد نياز را براي تصميم گيري مديران ارشد سازمان فراهم نماييم.

- رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتياهداف مالي

- بهبود كارايي و تسريع در انجام فرآيندهاي مالي

- استفاده از علم و فناوري نوين

- جلوگيري از تضييع حقوق دولت

- مشتري مداري و ارائه خدمات مطلوب به ذينفعان

 

اهداف و برنامه ها

- به كارگيري سيستم الكترونيكي اطلاع رساني خدمات مالي

- ايجاد سيستم حسابداري تعهدي

- ايجاد سيستم يكپارچه درآمدهاي اختصاصي (وصولي) در سطح دانشگاه

- به روزرساني وضعيت اموال دانشگاه

- برخورداري از بايگاني متمركز، امن و داراي فضاي كافي در رابطه با اسناد مالي

- افزايش رفاه نسبي همكاران از خدمات مالي دانشگاه

تحت نظارت وف ایرانی