رفتن به محتوای اصلی
x

كميته مسكن و امور رفاهي

Level begin

اين كميته با هدف پيگيري امور رفاهي كاركنان از جمله نحوه تخصيص واحدهاي مسكوني و اعطاي وام ها و برنامه ريزي براي امور رفاهي و تفريحي كاركنان  ايجاد گرديده است.

اعضا:

معاون اداري و مالي

نماينده رئيس دانشگاه

مدير اجرايي حوزه معاونت اداري و مالي

مدير امور اداري و منابع انساني

مدير امور مالي

رئيس اداره رفاه