رفتن به محتوای اصلی
x

كميته فرآيندهاي سازماني

Level begin

اين كميته به منظور افزايش رضايت ذينفعان، افزايش كارآيي و كاهش هزينه ها، افزايش سرعت، دقت، صحت و كيفيت اجراي فرآيندها، مستند سازي و تدوين شناسنامه خدمت و فرآيند خدمات، مدل سازي فرايندها به منظور شناسايي فعاليت هاي اصلي تشكيل دهنده فرآيندها، تعيين گردش كار ارائه خدمت بين واحدهاي سازماني، برنامه مديريت تغيير به منظور زمينه سازي براي اعمال اصلاحات و راه حل هاي شناسايي شده شامل برنامه، زمان اجرا، متولي و بودجه مربوطه، اجراي راه حل هاي بهبود فرآيندها، ارزيابي نتايج بهبود فرآيندها و تاثير آن در بهبود خدمات تشكيل گرديده است.

اعضا:

معاون اداري و مالي

رئيس مركز فناوري اطلاعات

مدير اجرائي حوزه معاونت اداري و مالي

مدير امور اداري و منابع انساني