رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

مجدالدين نجفي
آبان ماه 1400 تاكنون

هیات علمی, معاون مالی و اداری, دکترا, استادیار
  • 0313-3913200
دكتراي مهندسي برق
علي معين


مدیر اجرایی معاونت مالی اداری
  • 031-33913204
كارشناسي ارشد مديريت اجرايي
فاطمه نصر

مسئول دفتر
کارمند معاونت مالی و اداری
  • ۰۳۱-۳۳۹۱۳۲۰۱
  • ۰۳۱-۳۳۹۱۲۳۴۵
غلامعلی رییسی اردلی
از سال ۱۳۹۸ تا 1399

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
تکنولوژی صنعتی
سعيد سلطاني كوپايي
از سال 1399 تا 1400

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسي منابع طبيعي -آبخيزداري
امین الله معصومی
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسي بيوسيستم
حسین خادمی
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
خاک شناسی
احمد سوهانکار
از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسي مكانيک
احمدرضا زمانی
سال ۱۳۸۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسي مكانيک
سیدرضا حجازی
از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسی صنایع
سیدحسین سقائيان نژاد
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد
كشاورزی - آبياری
قاسم مصلحی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسی صنایع
محمدحسن عباسی
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسی مواد
سيد احمد طبائيان
از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد
تربيت بدنی
محمدعلی ادريس
از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
كشاورزی- دامپروری
محمدحسن عباسی
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
مهندسی مواد
رحیم عبادی
از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
حشره شناسی
عباس علی سبزواری
از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد
اتو‌مكانيک
عباس همت
از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد
کشاورزی
مرتضی سقائيان نژاد
از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد
مهندسی برق
احمدرضا گنجی
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
ترموديناميک
محمد شاهدی باغ خندان
از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا
کشاورزی
پرویز پايور
از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری
تقی کیایی
از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴

معاون سابق معاونت مالی و اداری

تحت نظارت وف بومی