رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

دکترغلامعلی رییسی اردلی
از سال ۱۳۹۸ تاكنون

هیات علمی, معاون مالی و اداری, دکترا
  • 031-33915520
تکنولوژی صنعتی
زهرا میرزایی

مسئول دفتر
کارمند معاونت مالی و اداری
  • ۰۳۱-۳۳۹۱۳۲۰۱
  • ۰۳۱-۳۳۹۱۲۳۴۵
فاطمه نصر

مسئول دفتر
کارمند معاونت مالی و اداری
  • ۰۳۱-۳۳۹۱۳۲۰۱
  • ۰۳۱-۳۳۹۱۲۳۴۵
احمدرضا زمانی
سال ۱۳۸۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

احمد سوهانکار
از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

حسین خادمی
از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

امین الله معصومی
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

محمدحسن عباسی
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

قاسم مصلحی
از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

سیدحسین سقائيان نژاد
از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد

سیدرضا حجازی
از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

رحیم عبادی
از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

محمدحسن عباسی
۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

محمدعلی ادريس
از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

سيد احمد طبائيان
از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد

احمدرضا گنجی
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

مرتضی سقائيان نژاد
از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۱

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد

عباس همت
از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد

عباس علی سبزواری
از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴

معاون سابق معاونت مالی و اداری, کارشناسی ارشد

تقی کیایی
از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۴

معاون سابق معاونت مالی و اداری

پرویز پايور
از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۸

معاون سابق معاونت مالی و اداری

محمد شاهدی باغ خندان
از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹

معاون سابق معاونت مالی و اداری, دکترا

تحت نظارت وف ایرانی