رفتن به محتوای اصلی
x

هيأت اجرايي منابع انساني

Level begin

مطابق بند 8 ماده 1 آيين نامه اعضاي غير هيأت علمي، مرجعي است كه در چارچوب ضوابط و مقررات تعيين ­شده از سوي هيأت امنا و براساس "دستورالعمل نحوه تشكيل و وظايف هيأت اجرايي منابع انساني"متكفل اعمال وظايف و اختيارات و تنظيم راهكارهاي اجرايي بخش اداري، تشكيلاتي و امور نيروي انساني غيرهيأت علمي و ساير امور محول موسسه است كه به اختصار "هيأت اجرائي" ناميده مي­شود.

جلسات هيأت اجرائي با رياست معاون اداري و مالي دانشگاه و به دبيري مدير امور اداري و منابع انساني و با حضور 3 تن از ساير اعضا رسميت مي­ يابد و مصوبات آن با اكثريت آراي اعضاي حاضر پس از تأييد رئيس دانشگاه قابل اجراست، اهم وظايف و اختيارات هيأت اجرايي در ماده 2، پيوست شماره 1 آيين نامه اعضاي غير هيأت علمي آمده است.

اعضا:
معاون اداري و مالي دانشگاه (رئيس هيأت)
نماينده كمسيون دائمي هيأت امنا
مدير امور اداري و منابع انساني دانشگاه (دبير هيأت)
 مدير بودجه و تشكيلات دانشگاه
نماينده كاركنان دانشگاه 3 نفر

 

تحت نظارت وف ایرانی