رفتن به محتوای اصلی
x

شوراها

شوراي عمراني

شوراي عمراني دانشگاه به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در برنامه هاي اجرايي آن، تشكيل

شوراي هماهنگي مديران حوزه معاونت

ارائه برنامه ها و راهكارهاي مديريتي در حوزه معاونت به صورت دوره اي، ارائه گزارش عملكرد دوره، بررسي عملكرد مديران حوزه

شوراي ترافيك

اين شورا به منظور ساماندهي وضعيت تردد، ترافيك، مديريت پاركينگ ها و جلوگيري از حوادث رانندگي در سطح پرديس دانشگاه تشكي

تحت نظارت وف ایرانی