رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي اداره اعتبارات و تنظيم حسابها

 

پرداخت هاي دستگاه هاي دولتي بايد در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته و به موجب قانون صورت گيرد.اعت بنابراين شرط لازم و كافي براي انجام هر پرداختي وجود اعتبارات مصوب تخصيص يافته و رعايت قوانين ومقررات مربوط ميباشد. تامين اعتبار و همچنين وصول موافقت نامه ها اعم از جاري و عمراني و تجزيه و تحليل آن و مراحل درخواست وجه و تخصيص اعتبار و يا دريافت وجه آن از نمايندگي خزانه در استان و از وزارتخانه هاي امور اقتصاد و دارايي و علوم، تحقيقات و فن آوري از جمله وظايف اين اداره است.

 

- تخصيص اعتبار داخلي و پيگيري منابع تامين اعتبار و بررسي و ارائه گزارش هاي اعتباري

- تنظيم درخواست بر پايه اعتبارات، تهيه و صدور حواله اعتبارات و نظارت بر نحوه مصرف و تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه بندي هاي بودجه اي

- نگهداري حساب اعتبارات مصوب و بودجه اسمي و تفضيلي دانشگاه بر حسب اعتبار مصوب و واحد استفاده كننده

- تنظيم ونگهداري حساب ماهانه و نهايي وزارتخانه و ارسال به موقع آن به مراجع قانوني ذيربط

- رسيدگي و كنترل حسابهاي قابل برداشت و غيرقابل برداشت و تنظيم به موقع صورت مغايرت ها

- تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه و ...

 

 

 

رياست
عبدالحميد موحدنيا

رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حسابها
امور مالی
0313-3912937
شماره اتاق : 112

انجام اعتبارات ومديريت صدور سند، گزارشات حسابرسي و ديوان محاسبات

كاركنان
هاجر شيراني

عامل مالي دانشجويي
امور مالی
0313-3913229
شماره اتاق : 116

صدور سند مالي و اسناد مربوط به معاونت دانشجويي و زير مجموعه هاي معاونت

نوشين نيرومند

عامل مالي پژوهشي
امور مالی
0313-3912880
شماره اتاق : 105

تأمين اعتبار و ثبت اسناد،ثبت حقوق پسا دكتري-نخبه وظيفه پژوهشگران

نرگس باقري

حسابدار
امور مالی
0313-3916828
شماره اتاق : 112

صدور سند مالي

عابدين رحيمي

حسابدار
امور مالی
0313-3912884
شماره اتاق : 112

صدور سند مالي،ثبت اسناد و قراردادهاي عمراني،تهيه گزارشات فصلي ...

زهرا زماني

حسابدار
امور مالی
جواد طاهري

حسابدار
امور مالی
0313-3912880
شماره اتاق : 105

صدور سند پژوهشي

تحت نظارت وف ایرانی