رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي
معرفي اداره اعتبارات و تنظيم حسابها

 

پرداخت هاي دستگاه هاي دولتي بايد در حدود اعتبارات مصوب تخصيص يافته و به موجب قانون صورت گيرد.اعت بنابراين شرط لازم و كافي براي انجام هر پرداختي وجود اعتبارات مصوب تخصيص يافته و رعايت قوانين ومقررات مربوط ميباشد. تامين اعتبار و همچنين وصول موافقت نامه ها اعم از جاري و عمراني و تجزيه و تحليل آن و مراحل درخواست وجه و تخصيص اعتبار و يا دريافت وجه آن از نمايندگي خزانه در استان و از وزارتخانه هاي امور اقتصاد و دارايي و علوم، تحقيقات و فن آوري از جمله وظايف اين اداره است.

 

- تخصيص اعتبار داخلي و پيگيري منابع تامين اعتبار و بررسي و ارائه گزارش هاي اعتباري

- تنظيم درخواست بر پايه اعتبارات، تهيه و صدور حواله اعتبارات و نظارت بر نحوه مصرف و تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه و مواد هزينه و ساير طبقه بندي هاي بودجه اي

- نگهداري حساب اعتبارات مصوب و بودجه اسمي و تفضيلي دانشگاه بر حسب اعتبار مصوب و واحد استفاده كننده

- تنظيم ونگهداري حساب ماهانه و نهايي وزارتخانه و ارسال به موقع آن به مراجع قانوني ذيربط

- رسيدگي و كنترل حسابهاي قابل برداشت و غيرقابل برداشت و تنظيم به موقع صورت مغايرت ها

- تنظيم صورتحساب عملكرد بودجه سالانه و ...

 

 

 

رياست
رياست
عبدالحميد موحدنيا
رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حسابها
0313-3912937
شماره اتاق : 112
كاركنان
كاركنان
هاجر شيراني
عامل مالي دانشجويي
0313-3913229
شماره اتاق : 116
نوشين نيرومند
عامل مالي پژوهشي
0313-3912880
شماره اتاق : 105
نرگس باقري
حسابدار
0313-3916828
شماره اتاق : 112
عابدين رحيمي
حسابدار
0313-3912884
شماره اتاق : 112
زهرا زماني
حسابدار
جواد طاهري
حسابدار
0313-3912880
شماره اتاق : 105
عاليه مورجاني
كارشناس امور مالي
0313-3916828
شماره اتاق : 112

تحت نظارت وف ایرانی