رفتن به محتوای اصلی
x

مديريت
مديريت
نرگس اخوان
سرپرست امور مالي
031-33912885
شماره اتاق : 255
معاون مدير و روساي ادارات
معاون مدير و روساي ادارات
روح اله نقي ها
معاون مدير امور مالي
0313-3912984
شماره اتاق : 122
علي باقريان
رئيس اداره حقوق،دستمزد و پرداختها
0313-3912881
شماره اتاق : 117
الیاس اسماعیلی
رئیس اداره درآمدهای اختصاصی و دريافتها
0313-3913227
شماره اتاق : 111
زهرا سليماني
رئيس اداره رسيدگي به اسناد
0313-3913224
شماره اتاق : 103
عبدالحميد موحدنيا
رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حسابها
0313-3912937
شماره اتاق : 112
غلامرضا صفري زاده
رئيس اداره اموال و انبار
0313-3912982
كاركنان
كاركنان
پروين زرين كلاه
مسئول دفتر مديريت امور مالي
0313-3912885
شماره اتاق : 255
محبوبه صادقي
کارشناس مسئول حقوق و دستمزد
0313-3912882
شماره اتاق : 106
صفورا مجيري
حسابدار
0313-3912879
شماره اتاق : 106
وحيد بهارلويي
حسابدار
0313-3912879
شماره اتاق : 106
ليلا قوي دست
حسابدار
0313-3913212
شماره اتاق : 119
كامران احمدي
حسابدار
0313-3912908
شماره اتاق : 142
محمدرضا كريمي
بايگاني
0313-3916818
شماره اتاق : 107
هاجر شيراني
عامل مالي دانشجويي
0313-3913229
شماره اتاق : 116
نوشين نيرومند
عامل مالي پژوهشي
0313-3912880
شماره اتاق : 105
نرگس باقري
حسابدار
0313-3916828
شماره اتاق : 112
عابدين رحيمي
حسابدار
0313-3912884
شماره اتاق : 112
زهرا زماني
حسابدار
جواد طاهري
حسابدار
0313-3912880
شماره اتاق : 105
عاليه مورجاني
كارشناس امور مالي
0313-3916828
شماره اتاق : 112
سهيلا مجيري
كارشناس مسئول رسيدگي اسناد مالي
0313-3913224
شماره اتاق : 103
سيروس ايرانپور
كارشناس رسيدگي
0313-3913224
شماره اتاق : 115
زيبا وطن خواه
كارشناس مسئول درآمد هاي اختصاصي
0313-3912887
شماره اتاق : 114
سجاد قرباني
كارمند اداره اموال
0313-3912984
شماره اتاق : 122
محمد تدين
مسئول انبار مركزي

تحت نظارت وف ایرانی