رفتن به محتوای اصلی
x

مديريت
نرگس اخوان

سرپرست امور مالي
امور مالی
031-33912885
شماره اتاق : 255
معاون مدير و روساي ادارات
روح اله نقي ها

معاون مدير امور مالي
امور مالی
0313-3912984
شماره اتاق : 122

ثبت اموال وسامانه اموال، نگهداري انبار و سامانه انبار، برگزاري مزايدات، نگهداري اوراق قرضه و ضمانتنامه ها

علي باقريان

رئيس اداره حقوق،دستمزد و پرداختها
امور مالی
0313-3912881
شماره اتاق : 117

پاسخگويي فيش حقوقي، كسورات قانوني، نظارت بر واحدهاي تابعه، پيگيري مطالبات دانشگاه، تأئيد كسراقساط وام و ضامنين كاركنان و ماموريت هيأت علمي

الیاس اسماعیلی

رئیس اداره درآمدهای اختصاصی و دريافتها
امور مالی
0313-3913227
شماره اتاق : 111

پيگيري مطالبات دانشگاه از ارگانهاي دولتي و غير دولتي و واريزي هاي دانشگاه

زهرا سليماني

رئيس اداره رسيدگي به اسناد
امور مالی
0313-3913224
شماره اتاق : 103

تطبيق و رسيدگي هزينه هاي ارسالي با دستور العمل ها و قوانين، كنترل سرفصل حسابهاي دريافتني وپرداختني و درآمد

عبدالحميد موحدنيا

رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حسابها
امور مالی
0313-3912937
شماره اتاق : 112

انجام اعتبارات ومديريت صدور سند، گزارشات حسابرسي و ديوان محاسبات

غلامرضا صفري زاده

رئيس اداره اموال و انبار
امور مالی
0313-3912982

ثبت اموال وسامانه اموال، نگهداري انبار و سامانه انبار، برگزاري مزايدات، نگهداري اوراق قرضه و ضمانتنامه ها

كاركنان
عاليه مورجاني

مسئول دفتر مديريت امور مالي
امور مالی
0313-3912885
شماره اتاق : 255

انجام وظائف دفتر مدير مالي

محبوبه صادقي

کارشناس مسئول حقوق و دستمزد
امور مالی
0313-3912882
شماره اتاق : 106

كسورات قانوني حقوق و پاسخگويي فيش حقوقي

صفورا مجيري

حسابدار
امور مالی
0313-3912879
شماره اتاق : 106

حق الزحمه دانشجوئي- مقرري- حق التدريس- عوامل اجرائي آزمون- كار دانشجويي- بيمه عمر بازنشستگان

وحيد بهارلويي

حسابدار
امور مالی
0313-3912879
شماره اتاق : 106

حق التدريس اعضاي هيأت علمي، مدعوين و بازنشستگان، حق داوري، حق الجلسات و مأموريت هيأت علمي

ليلا قوي دست

حسابدار
امور مالی
0313-3913212
شماره اتاق : 119

صدور چك

كامران احمدي

حسابدار
امور مالی
0313-3912908
شماره اتاق : 142

بازنشستگي

محمدرضا كريمي

بايگاني
امور مالی
0313-3916818
شماره اتاق : 107

بايگاني اسناد

هاجر شيراني

عامل مالي دانشجويي
امور مالی
0313-3913229
شماره اتاق : 116

صدور سند مالي و اسناد مربوط به معاونت دانشجويي و زير مجموعه هاي معاونت

نوشين نيرومند

عامل مالي پژوهشي
امور مالی
0313-3912880
شماره اتاق : 105

تأمين اعتبار و ثبت اسناد،ثبت حقوق پسا دكتري-نخبه وظيفه پژوهشگران

نرگس باقري

حسابدار
امور مالی
0313-3916828
شماره اتاق : 112

صدور سند مالي

عابدين رحيمي

حسابدار
امور مالی
0313-3912884
شماره اتاق : 112

صدور سند مالي،ثبت اسناد و قراردادهاي عمراني،تهيه گزارشات فصلي ...

زهرا زماني

حسابدار
امور مالی
جواد طاهري

حسابدار
امور مالی
0313-3912880
شماره اتاق : 105

صدور سند پژوهشي

سهيلا مجيري

كارشناس مسئول رسيدگي اسناد مالي
امور مالی
0313-3913224
شماره اتاق : 103

رسيدگي اسناد مالي

سيروس ايرانپور

كارشناس رسيدگي
امور مالی
0313-3913224
شماره اتاق : 115

رسيدگي اسناد مالي

زيبا وطن خواه

كارشناس مسئول درآمد هاي اختصاصي
امور مالی
0313-3912887
شماره اتاق : 114

صدور سند درآمدهاي اختصاصي

سجاد قرباني

كارمند اداره اموال
امور مالی
0313-3912984
شماره اتاق : 122

انجام كليه امور اموال (صدور برچسب، ثبت اموال اسقاطي و ...)

محمد تدين

مسئول انبار مركزي
امور مالی

تحت نظارت وف ایرانی