رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
اداره دبيرخانه

 

اداره دبيرخانه از واحدهاي زيرمجموعه مديريت امور اداري و منابع انساني مي باشد دبير كه مسئوليت دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع مراسلات و مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي را بر عهده دارد.

 

  • دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع نامه هاي وارده و صادره و امانات پستي
  •  تهيه پيش نويس هاي لازم، انجام امور تحريرات و بايگاني مكاتبات و اسناد، بر حسب موضوع و در صورت لزوم نامه هاي سازمان
  •  دريافت و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌هاي واصله به واحدهاي ذيربط جهت اجراي كامل مفاد آنها
  •  آموزش امور مربوط به بايگاني واحدهايي كه بايگاني مستقل يا فرعي دارند در صورت نياز واحد مربوط
  •  ايجاد ارتباط و هماهنگي با مسئول امور اداري و يا منشي دانشكده‌ها و تعيين كد نامه نگاري واحدها

 

 

رئيس اداره
امرالله شفیعی
رئیس اداره دبیرخانه مرکزی
كارشناس مسئول امور اداری اعضاي غيرهيأت علمي
۰۳۱-۳۳۹۱۲۹۰۱
كاركنان
زهرا سبحاني نسب
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
كارشناس امور سامانه الكترونيكي دبيرخانه
03133912863
شماره اتاق : 125

دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي، تهيه پيش نويسهاي لازم، آموزش وانجام امورتحريرات و بايگاني مكاتبات واسناد

 

اعظم جعفرپيشه
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
متصدي اداره دبيرخانه مركزي
دبیرخانه مرکزی
03133912863
شماره اتاق : 125

دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع كليه مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي، تهيه پيش نويسهاي لازم، آموزش وانجام امورتحريرات و بايگاني مكاتبات واسناد

حميد رضا اصغري
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
دبیرخانه مرکزی
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک، پيگيري، ثبت در سيستم و توزیع نامه ها و بسته های پستی به دانشکده ها، سایر مراکز و اداره پست، ثبت کلیه ابلاغیه های دریافتی از دادگستری، تامین اجتماعی، اداره کار

محسن قرباني
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
دبیرخانه مرکزی
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک و توزیع نامه ها و بسته های پستی در سطح دانشگاه، ثبت نامه های پستی در دفاترو ارسال به اداره پست، پیگیری نامه های ارسال شده از طریق اداره پست

سعيد عربيان
کارمند اداره دبيرخانه مركزی
دبیرخانه مرکزی
03133912788
شماره اتاق : 124

دریافت، تفکیک و توزیع نامه ها و بسته های پستی در سطح دانشگاه، ثبت نامه های پستی در دفاترو ارسال به اداره پست، پیگیری نامه های ارسال شده از طریق اداره پست

تحت نظارت وف ایرانی