رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي
اداره دبيرخانه

 

اداره دبيرخانه از واحدهاي زيرمجموعه مديريت امور اداري و منابع انساني مي باشد دبير كه مسئوليت دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع مراسلات و مكاتبات وارده و صادره و امانات پستي را بر عهده دارد.

 

  • دريافت، ثبت، تفكيك و توزيع نامه هاي وارده و صادره و امانات پستي
  •  تهيه پيش نويس هاي لازم، انجام امور تحريرات و بايگاني مكاتبات و اسناد، بر حسب موضوع و در صورت لزوم نامه هاي سازمان
  •  دريافت و ابلاغ دستورالعملها و بخشنامه‌ها و دعوتنامه‌هاي واصله به واحدهاي ذيربط جهت اجراي كامل مفاد آنها
  •  آموزش امور مربوط به بايگاني واحدهايي كه بايگاني مستقل يا فرعي دارند در صورت نياز واحد مربوط
  •  ايجاد ارتباط و هماهنگي با مسئول امور اداري و يا منشي دانشكده‌ها و تعيين كد نامه نگاري واحدها

 

 

رئيس اداره
رئيس اداره
بنت الهدي قاسمي
رئيس اداره دبيرخانه و کارشناس اموراداري اعضاي هيأت علمي
03133912546
شماره اتاق : 127
كاركنان
كاركنان
اعظم جعفرپيشه
متصدي اداره دبيرخانه مركزي
03133912863
شماره اتاق : 125
مهدي جمالي
متصدي اداره دبيرخانه مركزي
03133912863
شماره اتاق : 125
حميد رضا اصغري
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124
محسن قرباني
تلفن: 03133912788
شماره اتاق : 124

تحت نظارت وف ایرانی