رفتن به محتوای اصلی
x

كميته منابع انساني دانشگاه

Level begin

اين کميته براي طراحي مدل و تدوين راهبردهاي مديريت منابع انساني دانشگاه، طراحي و راهبري استقرار نظام برنامه ريزي نيروي انساني دانشگاه، استانداردسازي کميت نيروي انساني و تهيه برنامه ساماندهي نيروي انساني دانشگاه (کاهش نيروهاي مازاد و تأمين نيروهاي مورد نياز)، اتخاذ تصميم در مورد تبديل وضعيت کارمندان، اتخاذ تصميم براي جذب نيروهاي مورد مطابق قوانين و مقررات تشکيل مي شود.

اعضا:

رئيس دانشگاه

معاون اداري و مالي

مدير امور اداري و منابع انساني