رفتن به محتوای اصلی
x

مديريت خدمات عمومي
مديريت خدمات عمومي
روح الله هاشمیان
رییس اداره خدمات عمومی
كارشناسي ارشد مديريت دولتي
031-33912233-4
شماره اتاق : 147
rhashemi@cc.iut.ac.ir
كاركنان
كاركنان
ملیحه محبوبی
مسئول دفتر
031-33912233
,
031-33912234
شماره اتاق : 146
office-omoomi@of.iut.ac.ir
بهروز کریمیان
جمعدار
031-33912233
,
031-33912234
شماره اتاق : 146
حسین کمالی
ناظر خدمات
031-33913984
محمود نقي زاده
ناظر خدمات
031-33913226
رضوان قنبري
ناظر خوابگاه خواهران

تحت نظارت وف ایرانی