رفتن به محتوای اصلی
x

كميته بهره وري

Level begin

اين كميته به منظور استقرار نظام اندازه گيري کارايي و بهره وري در سطح دانشگاه، استقرار چرخه مديريت بهره وري در سطوح اجرائي، تدوين برنامه هاي عملياتي براي ارتقاي بهره وري، عارضه يابي و مساله يابي در حوزه بهره وري،  تدوين اقدامات و برنامه هاي اجرايي در حوزه بهبود بهره وري، ارائه شاخص هاي اندازه گيري و ارزيابي بهره وري و ضريب اهميت آن ها، تصميم سازي و برنامه ريزي جهت افزايش بهره وري دانشگاه فعاليت مي نمايد.

بهره برداري حداكثري از منابع مالي و امكانات موجود با ايجاد ساختارهاي مناسب، استفاده بهينه از نيروي انساني، استفاده بهينه از تجهيزات، ترويج فرهنگ صرفه جويي، فرهنگ کار و استفاده صحيح از بيت المال، بهسازي و جا بجايي فضاهاي فيزيکي، اصلاح فرآيندهاي اداري، حذف يا كاهش ضايعات و جلوگيري از عملكرد موازي و دوباره كاري، صرفه جويي در زمان و مديريت مصرف انرژي و كاهش هزينه هاي مترتب از ديگر اهداف اين كميته مي باشد.

 

تحت نظارت وف ایرانی