رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي
اداره كارگزيني

 

اداره كارگزيني يكي از ادارات زير مجموعه مديريت امور اداري و منابع انساني مي باشد. مجموعه وظايف کارگزيني به صورت دسته بندي شده به شرح زير مي باشدكارگزي:

 • نظارت بر انجام کليه امور استخدامي از قبيل انتصابات، ترفيع، ارتقاء، گروه، افزايش سنوات، مرخصي ها، ماموريت ها، بازنشستگي، کارافتادگي، بازخريد، اخراج و استعفا کارکنان
 • تهيه گزارشات لازم در زمينه کليه امور پرسنلي
 • نظارت بر تهيه و تنظيم حق کارائي افراد مشمول و اعلام آن به مديريت
 • کنترل محاسبه عيدي کارکنان رسمي، قراردادي، ساعتي شاغل و رفع اشکال مراکز تابعه در اين زمينه
 • انجام کليه امور مربوطه به تمديد قراردادهاي استخدامي و پايان قرارداد
 • نظارت بر انجام امور مربوط به بيمه کارکنان اعم از بيمه عمر، مازاد درمان، بيکاري و غيره
 • نظارت بر تهيه ليست و محاسبه ساعات ورود و خروج، اضافه کاري و کسر کار اعضاي غيرهيأت علمي و تغييرات ماهانه
 • کنترل اقدام مأموريت کارکنان و محاسبه فوق العاده مأموريت با توجه به مقررات و تغييرات مصوب
 • نظارت بر امور مربوط  به کمک هاي غير نقدي و کمک عائله مندي و ساير کمک ها به کارکنان مشمول با رعايت مقررات مربوطه
 • انجام امور مربوط به تشكيل و تكميل پرونده استخدامي اعضاء، شامل دريافت مجوز استخدام، دريافت مدارك لازم، صدور معرفي نامه­ هاي موردنياز، دريافت پاسخ تست عدم اعتياد و گواهي عدم سوء پيشينه، تكميل پرونده گزينشي وارسال به دفتر گزينش استاد دانشگاه، صدور حكم استخدامي پس از تكميل پرونده و نيز اخذ جوابيه گزينش
 • انجام امور مربوط به ترفيع پايه ساليانه اعضاء شامل: آماده­ سازي و ارسال فرم ارزيابي فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي دوماه قبل از موعد ترفيع، دريافت مصوبات كميته ترفيعات دانشگاه، صدور حكم ترفيع و توزيع آن پس از مهر وامضاء رياست محترم دانشگاه
 • انجام امور مربوط به عضويت داوطلبان استفاده از طرح انجام خدمت دوره ضرورت در دانشگاه شامل: دريافت موافقت شوراي استخدام، دريافت مدارك تخصصي، تكميل وارسال پرونده گزينش، ارسال مدارك افراد به وزارت متبوع جهت صدور مجوز اخذ تعهد محضري از داوطلب، انعقاد قرارداد با داوطلبان پس از وصول مجوزهاي لازم
 • انجام كليه امور مربوط به صدور انواع احكام كارگزيني اعضاء، مانند: احكام تغيير ضريب حقوق، مأموريت تحصيلي، فرصت مطالعاتي، مرخصي بدون حقوق، تغيير عائله و اولاد، ارتقاء مرتبه
 • انجام مكاتبات اداري لازم با مراكز داخل و همچنين خارج از دانشگاه و پيگيري لازم تا حصول نتيجه و نيز پاسخگويي به مكاتبات وارده هماهنگي مقام مافوق
 • انجام مكاتبات مورد نياز با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت اخذ مجوزهاي لازم و نيز ارائه گزارشات و پاسخگويي به مكاتبات  ارسالي از سوي آن وزارت
 • هماهنگي با ساير واحدهاي دانشگاه جهت اخذ اطلاعات و يا ارسال آمار و گزارشات مورد نياز ايشان پس از موافقت مقام مافوق
 • دريافت آئين­ نامه، مقررات و دستور العمل­هاي ارسال از سوي وزارت متبوع و مطالعه دقيق به منظور بهره ­برداري صحيح در انجام امور
رئيس اداره
رئيس اداره
منيره قيوميان
رئيس اداره كارگزيني
03133913208
شماره اتاق : 136
كاركنان
كاركنان
پژمان یوسفیان
كارشناس مسئول امور بازنشستگان
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰6-07
شماره اتاق : 130 , 133
بنت الهدي قاسمي
رئيس اداره دبيرخانه و کارشناس اموراداري اعضاي هيأت علمي
03133912546
شماره اتاق : 127
رسول معصوم زاده
كارشناس امور اداری اعضاي هیات علمی
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۲
شماره اتاق : 128
زهرا سبحاني نسب
كارشناس سامانه حضور و غياب
03133912737
فاطمه ايزدي
كارشناس اداره كارگزيني
03133912901

تحت نظارت وف ایرانی