رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

جواد کشوری

رئيس اداره رفاه كاركنان
رئیس اداره رفاه کارکنان
  • 03133912799
بهاره خشایی

کارشناس
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناس
  • 03133916817
بهمن رحیمی

انجام امور دفتری و رفاهی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناس
  • 03133912799
  • 03133912800
حسین رضایی

انجام امور خانه های سازمانی و بیمه تکمیل درمان و…
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناس
  • 03133912864
فیروزه کوچکی

کارشناس مسئول سامانه رفاهی و سامانه بیمه و وب…
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
  • 03133919034

تحت نظارت وف ایرانی