رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

سید محمد یحیی بیدکی

نظارت مستمر بر حسن انجام امور رفاهی و برنامه ریزی…
مدیر اداره رفاه کارکنان
  • 03133912799
شمس السادات امام جمعه

انجام امور رفاهي
کارمند اداره رفاه کارکنان
كارشناسي مديريت روابط عمومي
  • 03133912957
غلامحسین جعفری

انجام امور بیمه تکمیلی و خانه های سازمانی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
  • 03133912864
فیروزه کوچکی

مسئول وب سایت و سامانه رفاهی و سامانه بیمه سلامت
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
  • 03133919034
سکینه منصورزاده

انجام امور دفتری و رفاهی
کارمند اداره رفاه کارکنان
  • 03133912799
مصطفی نکوئی

مسئول سامانه کارت رفاهی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
  • 03133916869
مظاهر نيك سيرت

نظارت بر مجتمع هشت بهشت، مدیر مجتمع
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی مدیریت جهانگردی
  • 03133919001

تحت نظارت وف بومی