رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

جواد کشوری

رییس اداره رفاه کارکنان
رئیس اداره رفاه کارکنان
  • 03133912799
غلامحسین جعفری

انجام امور خانه های سازمانی
کارمند اداره رفاه کارکنان
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
  • 03133912864
فیروزه کوچکی

مسئول وب سایت و سامانه رفاهی و سامانه بیمه سلامت…
کارمند اداره رفاه کارکنان
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
  • 03133919034

تحت نظارت وف ایرانی