رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي اداره درآمدهاي اختصاصي و دريافت ها

 

اين اداره وصول دريافت هاي اختصاصي از واحدهاي تابعه دانشگاه، وصول اعتبارات دانشگاه از وزارت متبوع،درآمد صدور درخواست وجه از خزانه با استناد تخصيص هاي وصولي و نيز درآمدهاي اختصاصي دانشگاه را بر عهده دارد.

 

- تنظيم درخواست بر پايه اعتبارات موجود و تهيه و صدور حواله اعتبارات

- مصرف اعتبارات براساس مقررات و ضوابط مالي مربوطه

- نگهداري و تنظيم دفاتر اعتباري و تعهدات و ديون دانشگاه

- رسيدگي به اسناد هزينه هاي دانشگاه در چارچوب قوانين و مقررات

- رسيدگي به حساب هاي مربوط بانكي دانشگاه و تهيه صورت مغايرت

- تهيه و تنظيم گزارش هاي مالي دانشگاه  و ...

 

رياست
الیاس اسماعیلی

رئیس اداره درآمدهای اختصاصی و دريافتها
امور مالی
0313-3913227
شماره اتاق : 111

پيگيري مطالبات دانشگاه از ارگانهاي دولتي و غير دولتي و واريزي هاي دانشگاه

كاركنان
زيبا وطن خواه

كارشناس مسئول درآمد هاي اختصاصي
امور مالی
0313-3912887
شماره اتاق : 114

صدور سند درآمدهاي اختصاصي

تحت نظارت وف ایرانی