رفتن به محتوای اصلی
x

منابع انساني مهم ترين دارايي يك سازمان است و مديريت اثربخش آنها كليد موفقيت سازمان است. مديريت منابع انساني در واقع جنبه هاي انساني مديريت را در برمي گيرد. زيرا انسان عامل مهمي در رسيدن به هدف هاي سازمان و مديريت است. از اين رو امروزه منابع انساني به منزله يكي از شريان هاي مهم و حياتي سازمان محسوب مي شود. هدف مديريت منابع انساني عبارت است از بهبود بخشيدن مشاركت موثر كاركنان به طريقي اخلاقي و مسئولانه از نظر اجتماعي در سازمان و كمك به عملكرد بهتر در سازمان براي نيل به اهداف سازماني كه از طرق ذيل حاصل مي شود:اداري

 • تامين نيروي انساني واجد شرايط

 • پرورش و توسعه استعدادها و مهارت هاي افراد

 • حفظ و نگهداري نيروهاي لايق و ايجاد روابط مطلوب بين آن ها

 • تامين احتياجات مادي و معنوي و جلب رضايت پرسنل بطوري كه همسويي لازم بين اهداف شخصي آنها و هدف هاي سازمان ايجاد گردد.
  در حقيقت رشد و پروش و افزايش سطح توانايي ها و سازماندهي نيروي انساني يك سازمان جهت رسيدن به اهداف سازماني در ديدگاه و سطح فكري مديريت منابع انساني خلاصه شده است و اين سطح مديريتي در شكست و پيروزي سازمان نقش بسزايي دارد.

  مديريت امور اداري و منابع انساني دانشگاه صنعتي اصفهان زير مجموعه حوزه معاونت اداري و مالي دانشگاه و متشکل از زيرمجموعه هاي اداره کارگزيني، اداره رفاه كاركنان، اداره دبيرخانه مي باشد. از جمله فعاليت هاي اين مديريت مي توان به موارد زير اشاره نمود:
   

 • اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني

 • تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي اداري در سطح دانشگاه و اتخاذ تدابير لازم به منظورحسن انجام اهداف موردنظر

 • مطالعه و بررسي و اظهار نظر در رابطه با قوانين و مقررات و بخشنامه ها و آيين نامه هاي استخدامي و جاري کشور و تهيه پيشنهادات لازم در اين رابطه به مسئولين ذيربط درون و برون سازماني

 • تهيه و تنظيم آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذي ربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کليه واحدها پس از تأييد

 • دستور اعمال و اجراي قوانين، آئين نامه هاي اداري و استخدامي و آراء صادره از مراجع ذيصلاح و نظارت به اجراي صحيح آن

 • اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري و نظارت بر حسن انجام كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي

 • مشارکت در جلسات و کميسيون هاي مختلف دانشگاه و ارائه پيشنهادات لازم

 • انجام امور اداري و استخدامي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي

 • جذب و فراهم نمودن امکانات و تسهيلات رفاهي براي کارکنان و بازنشستگان

 • برنامه ريزي براي تامين، تخصيص، ساماندهي و نگهداري نيروي انساني مورد نياز دانشگاه

 • برگزاري جلسات هيأت اجرايي منابع انساني و كارگروه هاي تخصصي مربوط

 • انجام امور مربوط به هيأت اجرايي منابع انساني غير هيأت علمي و ابلاغ مصوبات آن

 • انجام امور مربوط به كارگروه طرح طبقه بندي مشاغل دانشگاه و ابلاغ مصوبات آن

 • اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان با همكاري واحدهاي مربوطه

 • بررسي پيشنهاد انتصاب كاركنان و تطبيق آنها با مقررات و قوانين در اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و انجام امور مربوط

 • بررسي و تنظيم پرونده هاي ارتقاء، اعمال مدرك، تبديل وضعيت به منظور طرح در کارگروه هاي تخصصي

 • نظارت بر امر ارزشيابي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذي ربط

 • نظارت بر امور مربوط به دبيرخانه، بايگاني، دريافت و توزيع نامه ها

 • پاسخگويي به کارکنان و بررسي مطالبات و مشکلات آنان

 • برقراري ارتباط اداري درون و برون سازماني

 

تحت نظارت وف ایرانی