رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي اداره حقوق، دستمزد و پرداخت ها

 

كليه احكام كارگزيني صادره از طريق دانشگاه كه بار مالي داشته باشد به اداره فوق ارجاع دستمزدو پس از بررسي و تطبيق آن با مقررات و آيين نامه ها اسناد لازم تهيه و جهت طي مراحل بعدي ليست گيري شده و به اداره اعتبارات ارجاع مي شود.

 

- تهيه، تنظيم و پرداخت كليه ليست هاي حقوقي شاغلين

- تهيه، تنظيم و پرداخت كليه ليستهاي اضافه كاري، ماموريتها، پيمان نامه ها و هزينه ازدواج، فوت، پاداش بازنشستگي ...

- تهيه، تنظيم و پرداخت حق التدريس اعضاي هيأت علمي، مدعوين و بازنشستگان، حق داوري، حق الجلسات و هزينه هاي مأموريت

- كسور كليه كسورات قانوني از جمله ماليات، بيمه و اقساط وام هاي مختلف دريافتي از حقوق كاركنان و تهيه ليست كسورات بيمه از كاركنان و ارائه فرم به سازمان هاي بيمه طرف قرارداد

- انجام كليه امور مربوط به تحويل، صدور، نگهداري  و سوابق، ابطال و كنترل چك

- پاسخگويي فيش حقوقي، كسورات قانوني،  پيگيري مطالبات دانشگاه، تأئيد كسراقساط وام و ضامنين كاركنان

 

 

 

 

رياست
علي باقريان

رئيس اداره حقوق،دستمزد و پرداختها
امور مالی
0313-3912881
شماره اتاق : 117

پاسخگويي فيش حقوقي، كسورات قانوني، نظارت بر واحدهاي تابعه، پيگيري مطالبات دانشگاه، تأئيد كسراقساط وام و ضامنين كاركنان و ماموريت هيأت علمي

كاركنان
وحيد بهارلويي

حسابدار
امور مالی
0313-3912879
شماره اتاق : 106

حق التدريس اعضاي هيأت علمي، مدعوين و بازنشستگان، حق داوري، حق الجلسات و مأموريت هيأت علمي

محبوبه صادقي

کارشناس مسئول حقوق و دستمزد
امور مالی
0313-3912882
شماره اتاق : 106

كسورات قانوني حقوق و پاسخگويي فيش حقوقي

ليلا قوي دست

حسابدار
امور مالی
0313-3913212
شماره اتاق : 119

صدور چك

صفورا مجيري

حسابدار
امور مالی
0313-3912879
شماره اتاق : 106

حق الزحمه دانشجوئي- مقرري- حق التدريس- عوامل اجرائي آزمون- كار دانشجويي- بيمه عمر بازنشستگان

سجاد قرباني

نامه رسان
امور مالی
0313-3916818
شماره اتاق : 107

مسئول صدور فيش

محمدرضا كريمي

بايگاني
امور مالی
0313-3916818
شماره اتاق : 107

بايگاني اسناد

سيد باقر حسيني پناه

حسابدار
امور مالی
0313-3912908
شماره اتاق : 142

بازنشستگي

تحت نظارت وف ایرانی