رفتن به محتوای اصلی
x

معرفي
معرفي
معرفي اداره حقوق، دستمزد و پرداخت ها

 

كليه احكام كارگزيني صادره از طريق دانشگاه كه بار مالي داشته باشد به اداره فوق ارجاع دستمزدو پس از بررسي و تطبيق آن با مقررات و آيين نامه ها اسناد لازم تهيه و جهت طي مراحل بعدي ليست گيري شده و به اداره اعتبارات ارجاع مي شود.

 

- تهيه، تنظيم و پرداخت كليه ليست هاي حقوقي شاغلين

- تهيه، تنظيم و پرداخت كليه ليستهاي اضافه كاري، ماموريتها، پيمان نامه ها و هزينه ازدواج، فوت، پاداش بازنشستگي ...

- تهيه، تنظيم و پرداخت حق التدريس اعضاي هيأت علمي، مدعوين و بازنشستگان، حق داوري، حق الجلسات و هزينه هاي مأموريت

- كسور كليه كسورات قانوني از جمله ماليات، بيمه و اقساط وام هاي مختلف دريافتي از حقوق كاركنان و تهيه ليست كسورات بيمه از كاركنان و ارائه فرم به سازمان هاي بيمه طرف قرارداد

- انجام كليه امور مربوط به تحويل، صدور، نگهداري  و سوابق، ابطال و كنترل چك

- پاسخگويي فيش حقوقي، كسورات قانوني،  پيگيري مطالبات دانشگاه، تأئيد كسراقساط وام و ضامنين كاركنان

 

 

 

 

رياست
رياست
علي باقريان
رئيس اداره حقوق،دستمزد و پرداختها
0313-3912881
شماره اتاق : 117
كاركنان
كاركنان
محبوبه صادقي
کارشناس مسئول حقوق و دستمزد
0313-3912882
شماره اتاق : 106
صفورا مجيري
حسابدار
0313-3912879
شماره اتاق : 106
وحيد بهارلويي
حسابدار
0313-3912879
شماره اتاق : 106
ليلا قوي دست
حسابدار
0313-3913212
شماره اتاق : 119
كامران احمدي
حسابدار
0313-3912908
شماره اتاق : 142
محمدرضا كريمي
بايگاني
0313-3916818
شماره اتاق : 107

تحت نظارت وف ایرانی