رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت نظارت و امور قراردادها

دفتر نظارت و امور قراردادها با توجه به تصميم کميته بهره وری و تحول اداری در سال 1381 به علت بالا بودن و افزايش حجم فعاليتهائی که طبق قوانين و مقررات می

بايستی به بخش خصوصي واگذار ميشد زير نظر معاونت اداری و مالی دانشگاه تشکيل شد و در سال 1397 با توجه به تاكيد سياستهاي كلي نظام بر برون سپاري امور دولتي

مطابق اصل 44 قانون اساسي و براي اهتمام بيشتر و دقيق تر به اين مهم، جايگاه "دفتر" به "مديريت" ارتقا پيدا نمود.

اهداف و وظايف:

الف) ايجاد زمينه برون سپاری بخشهای دانشگاه

ب) انتخاب پیمانکار اصلح از طریق برگزاری مناقصات، مزایدات و استعلامات قانونمند

ج) ايجاد بستر رقابت سالم در ارائه خدمات با كيفيت

د) صرفه جویی(کاهش هزینه ها) با اولویت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات

ه) تنظیم قرارداد با رعایت قوانین كشوري و طبق موازین حقوقی

و) اصلاح، بروز رسانی، دسته بندی و اولویت بندی قراردادها

ز) ايجاد تمرکز در تنظيم قراردادها و انجام معاملات دانشگاه

ح) اتخاذ وحدت رويه و نظارت جامع و متمرکز بر عملکرد پيمانکاران

ط)نظارت عالي بر حسن انجام مفاد قراردادهای دانشگاه

ي)  بررسی، تایید و ارسال کارکرد به امور مالی برای پرداخت

بخشها

الف- اداره امور قراردادها

وظایف:

 1. انجام کليه مراحل مربوط به تشکيل مناقصات و مزايده های عمومی، محدود و ترک تشريفات در معاملات دانشگاه
 2. تجزيه و تحليل داده ها و تعيين معيارهای قيمت پايه جهت بدست آوردن قيمت کارشناسی خدمات قابل واگذاری
 3. درخواست از بهره برداران ذیربط برای ارائه شرح خدمات موضوع هر مزایده یا مناقصه
 4. تدوین نهایی شرح خدمات خاص هر قرارداد که از طرف بهره برداران به این دفتر ارسال شده است.
 5. تهيه، تدوين، تنظيم اسناد مناقصه و مزايده های دانشگاه
 6. درج اطلاعات مناقصات در وبسایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
 7. اطلاع رسانی مناقصات و مزایدات طبق آیین نامه
 8. فروش و ارائه اسناد
 9. ارزشيابی و ارزيابی صلاحيت های شرکتها و پيمانکاران شرکت کننده و تعيين امتياز آنان و گزارش به اعضای کميسيون
 10. اطلاع رسانی به سازمان بازرسی مبنی بر دعوت از نماينده سازمان جهت شرکت در جلسات مناقصه و مزايده
 11. برگزاری کليه جلسات مربوط به بازگشائی مناقصات و مزايدات
 12. تهيه صورتجلسه ها و ابلاغیه های مربوطه به پیمانکار برنده و بهره برداران مربوطه دانشگاهی
 13. درخواست برگزاری کميسيون معاملات دانشگاه به منظور اخذ مجوز لازم جهت انعقاد قرارداد بصورت ترک تشريفات
 14. تهيه و تنظيم مفاد کليه قراردادها شامل(خدماتی، فروش، خرید، شخصی، فضاهای استیجاری)
 15. برگزاری مزایده فضاهای اجاره ای و مزايده و فروش اموال اسقاطی مطابق با قوانين و مقررات جاری کشور
 16. هماهنگی جلسات مورد نياز برای رفع مشکلات و هماهنگی هرچه بهتر بین پيمانکار و بهره برداران

ب- اداره نظارت و رسيدگي

 1. تأييد کارکرد پيمانکاران پس از تاييد ناظر مربوطه به منظور مطابقت کمی و کيفی با مفاد قرارداد مربوطه
 2. کنترل دقيق و مستمر کيفيت و کميت انجام خدمات توسط پيمانکار طبق مفاد و شرح خدمات هر قرارداد
 3. برنامه ريزی به منظور حداقل رسانی هزينه ها
 4. درخواست و انعکاس عمليات مورد نياز خارج از تعهدات پيمانکار
 5. رسيدگی به شکايت های پرسنل شرکتها و پيمانکاران خدماتی
 6. نظارت بر اجرای مفاد قراردادها و اجرای بخشنامه ها و قوانين و مقررات مصوب دولت توسط پیمانکاران
 7. ارائه گزارشات عملکرد پیمانکاران و تنظیم صورتجلسه تغییر و تحول 

تحت نظارت وف بومی