رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

خانم باقری

مسئول دفتر
کارمند دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
  • 031-33915099
سعید رئوفی

كارشناس نظارت و امور قراردادها
کارمند دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
  • 031-33913119
خانم طاهری

كارشناس رسيدگی
کارمند دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
  • 031-33913117
حمید نيلفروشان

كارشناس مسئول امور قراردادها
کارمند دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
  • 031-33913119
سيد محمد يحيي بيدكي
1397-1399

مدیر سابق دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
علی مسکین
1395-1397

مدیر سابق دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
محمدرضا جعفری
1392-1395

مدیر سابق دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
سیدفرهاد قادریان
1389-1392

مدیر سابق دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
محمد بیات
1385-1389

مدیر سابق دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
ابوالحسن فتحیان
1381-1385

مدیر سابق دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
سیداکبر انوری
1390-1397

بازنشسته دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها
لطفعلی تقیان
1381-1393

بازنشسته دفتر مدیریت نظارت و امور قراردادها

تحت نظارت وف ایرانی