رفتن به محتوای اصلی
x

شوراي عمراني

Level begin

شوراي عمراني دانشگاه به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي عمراني و ايجاد هماهنگي در برنامه هاي اجرايي آن، تشكيل شده است.

برنامه ريزي و ارائه الگوهاي توسعه فضاهاي آموزشي، پژوهشي، خدماتي و رفاهي دانشگاه، تعيين و تبيين خط مشي امور مربوط به طرح هاي عمراني و عمليات اجرايي پروژه هاي عمراني، مطالعه و بررسي نحوه عملكرد و اجراي طرح هاي عمراني، بررسي و نظارت در مورد وضعيت پيشرفت هاي ساختاري طرح هاي عمراني، مطالعه و تنظيم طرح هاي فضاهاي كالبدي مورد نياز دانشگاه و پيشنهاد به شورا و هيأت امناي دانشگاه جهت تصويب از جمله وظايف اين شورا مي باشند.

اعضاء:

رياست دانشگاه

معاونت اداري و مالي

مدير بودجه و تشكيلات

مدير امور مالي

مدير دفتر فني و طرح هاي عمراني

مديريت خدمات عمومي

2 نفر نماينده رياست دانشگاه