رفتن به محتوای اصلی
x

شوراي ترافيك

Level begin

اين شورا به منظور ساماندهي وضعيت تردد، ترافيك، مديريت پاركينگ ها و جلوگيري از حوادث رانندگي در سطح پرديس دانشگاه تشكيل شده است.

اعضا:

معاون اداري و مالي

دبير شوراي ترافيك

مدير حراست

مدير خدمات عمومي

رئيس انتظامات

نماينده شوراي دانشگاه

نماينده شوراي كوي