رفتن به محتوای اصلی
x
نام
جواد

نظارت مستمر بر حسن انجام امور رفاهی

برنامه ریزی جهت نیل به اهداف رفاهی مصوب

تنظیم گزارش عملکرد خاص یا چند ساله به مقامات و مدیران ارشد

بررسی و اجرای روش های مناسب و ساده کردن مراحل پوشش تسهیلات رفاهی

• شرکت در جلسات درون و برون سازمانی جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات رساني

• برنامه ریزی در راستای بهره مندی از تکنولوژی و فناوری روز در راستای خدمات دهی

• ارتباط با مراکز رفاهی دانشگاه مشابه و همسطح در خصوص تبادل تجربیات

 

رییس اداره رفاه کارکنان
اطلاعات تماس
03133912799
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی