رفتن به محتوای اصلی
x
نام
نورالله

نظارت و انجام كليه اموراداري اعضاي هيات علمي، بررسي وانجام كليه مكاتبات مربوط، نظارت بر حسن اجراي قوانين

كارشناس مسئول امور اداری اعضاي هیات علمی
اطلاعات تماس
۰۳۱۳۳۹۱۲۹۰۲
شماره اتاق
128
گروه بندی

تحت نظارت وف ایرانی