رفتن به محتوای اصلی
x

درخواست وام صرفا از طریق اتوماسیون اداری

شرایط وام بانک تجارت

نوع وام:

  1. وام 1.000.000.000 ریال با نرخ 18%و بازپرداخت 36 ماهه-مبلغ اقساط ماهیانه  36.200.000ریال
  2. وام 500.000.000 ریال با نرخ 18%و بازپرداخت 36 ماهه-مبلغ اقساط ماهیانه 18.100.000ریال

شرایط:

  1. متقاضی می بایست از پرسنل قراردادی و رسمی دانشگاه باشد. (پرسنل شرکتی نباشد.)
  2. تا زمان بازنشستگی متقاضی حداقل 3 سال زمان باقی باشد.
  3. حقوق متقاضی اقساط وام را پوشش دهد. (اقساط الزاماً از حقوق متقاضی کسر گردد.)

مدارک:

  1. اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامن
  2. معرفی نامه دانشگاه
  3. حکم کارگزینی و فیش حقوقی و کسر اقساط متقاضی و ضامنین از طرف دانشگاه همراه با مهر و امضا دانشگاه صنعتی اصفهان
  4. سفته

توضیح: برای وام 50 میلیون تومانی یک ضامن (رسمی، قراردادی و پیمانی دانشگاه)  و برای وام 100 میلیون تومانی دو نفر ضامن (رسمی، قراردادی و پیمانی دانشگاه) مورد نظر می باشد.

بانک

تحت نظارت وف ایرانی