رفتن به محتوای اصلی
x

اجرااين دبيرخانه در راستاي اجراي مفاد مندرج در پيوست شماره ۱ آيين نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت علمي دانشگاه و درحوزه اموراداري تشکيل گرديده و عهده دار مطالعه، بررسي و ساماندهي دستور کار جلسات هيأت اجرايي، کارگروه هاي مربوطه و پيگيري اجراي مصوبات مربوطه مي باشد.

تحت نظارت وف ایرانی