رفتن به محتوای اصلی
x

پرسش های متداول

بازنشستگی

مرخصی

سایر

تکلیف کارکنان در قبال حضور در دانشگاه چیست؟

بنا بر ماده ۳۱ و ۴۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیآت علمی دانشگاه، اعضا مکلفند در ساعات کاری تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند .

فرد موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد.

در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد، بر اساس اعلام نیاز موسسه، مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محول هستند و در قبال آن برابر مقررات آیین نامه ی مذکور، اضافه کار دریافت خواهند کرد.

شرایط پایه ترفیع استحقاقی چیست؟

به عضو در صورت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد:

۱- انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه ی قبلی

۲- کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه

مدت زمان دوره رسمی آزمایشی تا رسمی قطعی چقدر است؟

اعضایی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند، الزاما یک دوره آزمایشی سه ساله را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلی و توجیهی، علاوه بر دوره پیمانی طی خواهند کرد. دانشگاه در طول دوره رسمی آزمایشی عملکرد عضو مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط لازم و طی مراحل گزینش به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می کند.

شرایط خدمت نیمه وقت بانوان چگونه است؟

بانوان عضو رسمی می توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط ورئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، حداکثر به مدت ۵ سال از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند و در این صورت، صرفا از ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می گردند.

بانوان عضو پیمانی صرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهند بود و حداکثر مدت مجاز از شیوه خدمت نیمه وقت برای ایشان همان ۵ سال است.

 

نحوه ی استخدام نیروی جدید در دانشگاه به چه صورتی است؟

دانشگاه برای استخدام نیروهای جدید با محدودیت قانونی مواجه است .

در هر حال یک فرایند جهت به کار گیری نیرو تعریف شده است که در قسمت فرایند ها قابل مشاهده است.

تحت نظارت وف ایرانی