رفتن به محتوای اصلی
x

پرسش های متداول

بازنشستگی

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت چگونه است؟

در ماده ۱۰۷ قانون مديريت خدمات كشوري، پيش بيني شده كه به كاركنان مشمول اين قانون، به ازاي هر سال خدمت يك ماه پاداش بدهند و سقف در نظر گرفته شده براي محاسبه و پرداخت پاداش ۳۰ سال می باشد.

اين در حالي است كه اگر كساني براساس قانون تأمين اجتماعي در دستگاهي شاغل بوده و بازخريد شده اند و وجه بازخريدي خود را دريافت نموده اند، سنوات آنها محاسبه مي شود، اما پاداشي بابت مدت بازخريدي دريافت نمي كنند.

اگر افراد سابقه بيش از ۳۰ سال داشته باشند، پاداش آنها براساس ۳۰ سال خدمت پرداخت مي شود.

شرایط بازنشستگی پیش از موعد چیست؟

۱- درخواست کارمند

۲- در صورتی که مرد باشد حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی و در صورتیکه زن باشد حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی داشته باشد.

۳- موافقت دستگاه محل خدمت

۴- موافقت دولت از نظر تأمین هزینه های پاداش پایان خدمت

* باید توجه کرد که در حال حاضر بازنشستگی پیش از موعد، بدون سنوات ارفاقی می باشد و با سنوات واقعی، فرد بازنشسته شده و حقوق و پاداش دریافت می نماید.

آیا سنوات بخش خصوصی در بازنشستگی ملاک عمل می باشد؟

بلی، چنانچه کارکنان در بخش خصوصی سابقه کار داشته باشند و بابت آن حق بیمه دریافت نموده باشند در صورت دارا بودن ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی می توانند با ارائه درخواست نسبت به انتقال حق بیمه خود اقدام نمایند.

مبنای حقوق بازنشستگی چیست؟

مبنای تعیین حقوق بازنشستگی افراد، بر اساس ماده ۷۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، میانگین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی ( حقوق رتبه و پایه، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده های مشاغل مدیریتی و تفاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی می باشد.

مرخصی

سایر

تکلیف کارکنان در قبال حضور در دانشگاه چیست؟

بنا بر ماده ۳۱ و ۴۰ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیآت علمی دانشگاه، اعضا مکلفند در ساعات کاری تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند .

فرد موظف است ضمن رعایت انصاف و گشاده رویی، وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی واحد سازمانی مربوط انجام داده و در مقابل مقام مافوق پاسخگو باشد.

در صورتی که در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطیل به خدمت آنان نیاز باشد، بر اساس اعلام نیاز موسسه، مکلف به حضور در محل کار و انجام وظایف محول هستند و در قبال آن برابر مقررات آیین نامه ی مذکور، اضافه کار دریافت خواهند کرد.

شرایط پایه ترفیع استحقاقی چیست؟

به عضو در صورت احراز شرایط زیر یک پایه ترفیع استحقاقی اعطا می گردد:

۱- انجام حداقل یک سال خدمت تمام وقت قابل قبول در پایه ی قبلی

۲- کسب حداقل هفتاد درصد سقف امتیاز ارزیابی سالانه

مدت زمان دوره رسمی آزمایشی تا رسمی قطعی چقدر است؟

اعضایی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند، الزاما یک دوره آزمایشی سه ساله را همراه با گذراندن دوره آموزش شغلی و توجیهی، علاوه بر دوره پیمانی طی خواهند کرد. دانشگاه در طول دوره رسمی آزمایشی عملکرد عضو مورد ارزیابی قرار می گیرد و در صورت احراز شرایط لازم و طی مراحل گزینش به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می کند.

شرایط خدمت نیمه وقت بانوان چگونه است؟

بانوان عضو رسمی می توانند در صورت موافقت واحد سازمانی مربوط ورئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، حداکثر به مدت ۵ سال از خدمت نیمه وقت استفاده نمایند و در این صورت، صرفا از ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می گردند.

بانوان عضو پیمانی صرفا در مدت قرارداد مجاز به استفاده از خدمت نیمه وقت خواهند بود و حداکثر مدت مجاز از شیوه خدمت نیمه وقت برای ایشان همان ۵ سال است.

 

نحوه ی استخدام نیروی جدید در دانشگاه به چه صورتی است؟

دانشگاه برای استخدام نیروهای جدید با محدودیت قانونی مواجه است .

در هر حال یک فرایند جهت به کار گیری نیرو تعریف شده است که در قسمت فرایند ها قابل مشاهده است.

تحت نظارت وف بومی