رفتن به محتوای اصلی
x

اسناد ارزيابی انجام حجم امور خدماتی - اداری دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد قرارداد "انجام حجم امور خدماتي-اداري" خود را از طریق برگزاری مناقصه با لیست محدود واگذار نماید؛ لذا به منظور ارزیابی کیفی مناقصه گران، پیمانکاران واجد شرایط می توانند با دریافت اسناد پيوست و تکمیل آن و ارائه مدارک درخواستی، مطابق با زمانبندی ذکر شده در اسناد، نسبت به تحویل آن به دبیرخانه مديريت نظارت و امور قراردادها دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام نمایند.

تحت نظارت وف بومی