معرفی معاونت مالی و اداری دانشگاه صنعتی اصفهان

معاونت اداری و مالی به سبب کنترل و نظارت دقیق و مستـمر برکلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیـــــــه داراییـها ، تامیــن نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربــوط  به  کارکنـان ، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز بـــــرای فعالیت های دانشگاه ، از اهمیــت ویژه ای بــرخوردار است ایـــن معاونـــت در جهت نظـــم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین و آییـن نامـــــه ها تلاش نموده تا در راه پیشبــــرد و پیشرفت اهـــــداف مقدس دانشگاه فعالیت نمایـــد لذا ایجاد امکانات لازم و فضـای مناسب و تجهیز فضاهــــای آموزشـــی، اختصاص بودجــــه و اعتبـــارات لازم به کارکنـــان،تامین وتوزیع تجهیـــــزات، امور عمومی و رفـاه را مدیریت مینماید.

از این رو معاونت اداری و مالی یکی از معاونت های مهم و کلیدی دانشگاه می باشد.

معاونت مالی و اداری دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر امین الله معصومی

هیات علمی دانشکده کشاورزی

مسئولین دفتر :
خانم میرزایی 031-33913200
خانم نصر 031-33913201
فاکس دفتر : 03133912345

ایمیل دفتر :

edari_mali@of.iut.ac.ir

 

محتوای ویژه

اطلاعیه ها

هركس در جستجوى دانشى راهى را بپيمايد ، خداوند او را در راهى...
عالمى كه از علمش بهره برد، برتر از هفتاد هزار عابد است . (...

تحت نظارت وف ایرانی