Skip to main content
x

شرايط ثبت نام بيمه تكميل درمان دانشگاه صنعتي اصفهان

 

 1. كمك هزينه دانشگاه براي كليه كاركنان رسمي، قراردادي و اعضاي هيات علمي و افراد تحت پوشش ايشان و همچنين براي كاركنان شركت هاي پيمانكار (كاركنان مرد و همسر ايشان و كاركنان زن)در هر طرح بيمه اي مبلغ 750،000 ريال است.
 2. ثبت نام فرزندان كاركنان مرد با شرايط زير انجام مي شود.
 • فرزندان مجرد پسر تا 22 سال به شرط عدم اشتغال به كار
 • فرزندان مجرد پسر با ارايه گواهي اشتغال به تحصيل تا سن 25 سال و در خصوص دانشجويان مقطع دكترا تا 26 سال
 • فرزندان دختر در صورت عدم ازدواج مي توانند تحت پوشش قرار گيرند.

استثناء: در صورت اشتغال به تحصيل فرزندان پسر تا سن 30 سال و با شرايط خاص (اشتغال به تحصيل و عدم ازدواج) ثبت نام با هماهنگي اداره رفاه كاركنان به همراه ارايه گواهي اشتغال به تحصيل با پرداخت حق بيمه كامل (بدون سهم دانشگاه) انجام مي شود.

 1. ثبت نام كاركنان زن با شرايط زير انجام مي شود.
 • كاركنان زن در صورت تمايل به ثبت نام هر كدام ازاعضاي خانواده به غير از خود، مي توانند تمامي افراد خانواده (همسر، فرزندان، پدر و مادر) را ثبت نام نمايند.
 1. سهم دانشگاه براي كاركنان مرد و زن پرداخت مي شود.
 2. سهم دانشگاه براي خانواده(همسر، فرزندان) مطابق بند 2 و توضيحات آن به كاركنان مرد پرداخت مي شود.
 3. سهم حق بيمه خانواده (همسر و فرزندان) كاركنان زن بايد به صورت كامل توسط بيمه شده اصلي پرداخت شود. مگر در مواردي كه زن به عنوان سرپرست خانوار باشد.
 4. سهم حق بيمه (پدر و مادر) كاركنان زن و مرد بايد به طور كامل توسط بيمه شده اصلي پرداخت شود.

استثناء: در صورت تكفل پدر و مادر كاركنان دربيمه گر پايه سهم حق بيمه دانشگاه پرداخت خواهد شد.

موارد قابل توجه

 1. پرداخت هزينه ها در طرح هاي تكميلي متفاوت بوده و خواهشمند است در انتخاب طرح ها دقت فرماييد. طرح انتخابي قابل ويرايش نيست.
 2. كليه آيين نامه­ ها و ضوابط مربوطه در فايل هاي پيوست قابل مشاهده است.
 3. امکان انصراف متقاضی بعد از تایید شرکت بیمه گر و ثبت اسامی در سامانه شرکت بیمه فقط در صورت اخراج، ترک همکاری و قوت میسر می باشد. (در صورت عدم استفاده از بيمه تكميل درمان از تاريخ اخراج، فوت يا ترك همكاري حق بيمه ماه هاي آينده از بيمه شده اخذ نمي گردد. در غير اينصورت كل حق بيمه يكسال از بيمه شدگان دريافت مي گردد.)
 4. ثبت نام کلیه کارکنان دانشگاه و کارکنان شرکت های پیمانکار تا حداکثر آخر تیرماه 1400 امکان پذیر خواهد بود.
 5. شماره حساب اعلام شده برای واریز خسارت حتما باید متعلق به بیمه شده اصلی باشد.

جدول تعهدات بیمه 1400

تعرفه ویزیت 1400

تحت نظارت وف بومی