Skip to main content
x

 با توجه به خشک‌سالی سال‌های اخیر و قطع آب دریافتی از کانال (زاینده‌رود) و نیز پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی و درنتیجه خشک شدن چاه‌های دانشگاه، نیاز به تأمین منبع آب جدید ضروری به نظر می‌رسید. بدین منظور پساب دانشگاه و بخشی از پساب شهر خمینی‌شهر پس از تصفیه در فضای سبز استفاده گردید و برای جمع‌آوری آب کانال (در صورت جاری شدن) استخری با حجم ۱۲۰.۰۰۰ مترمکعب ساخته شد و سیستم آبیاری قطره‌ای در پردیس و بخش‌هایی از جنگل راه‌اندازی شد.

جهت مقابله با بحران کمبود آب ، استفاده از پساب دانشگاه با احداث لاگن های ته نشینی و هوادهی از سال ۹۱ شروع و با اضافه کردن دو دستگاه هواده در سال ۹۲ کیفیت بهره برداری افزایش یافت و بوی نامطبوع موجود در محدوده لاگن ها از بین رفت. همچنین در سال ۹۳​حدود ۷ لیتر بر ثانیه پساب منظریه خمینی شهر به این لاگن ها اضافه شد.

تحت نظارت وف ایرانی