Skip to main content
x

پژوهشكده فاوا:

۲۳۳۰ مترمربع

در فضای سبز مقابل ساختمان فاوا ایده شکل گیری طرح بر اساس شکل ساختمان در عکس هوایی بود. پهنه های سبز در نقاطی که بیشترین دید به آنها وجود دارد جانمایی شدند. ردیف درختان توت زینتی برای ایجاد سایه و تامین آسایش کاربران درکنار پیاده روکاشته شد. ابریشم ایرانی ، زیتون تلخ، سدروس،انارگل ، سرونوش ، پیراکانتا، خرزهره وگل فصل به میزان محدود برای ایجاد ترکیب رنگی درمنظردر فصول مختلف سال کشت شدند.

پژوهشكده فاوا

 

پژوهشكده فاوا

 

دانشكده مكانيك (بخش غربي)

متراژ: ۴۵۰مترمربع

دانشكده مكانيك (بخش غربي)

ورودي خوابگاه ۲

متراژ: مترمربع ۱۱۰۰

ورودي خوابگاه ۲

 

بلوار نقلیه

طول ۲۵۳۰ متر و متراژ۱۵۰۰ مترمربع

بلوار نقلیه

دانشكده عمران :

متراژ: ۶۸۰ مترمربع

دانشكده عمران

خوابگاه الغدير-تريا

متراژ 250 متر مربع

خوابگاه الغدير-ترياخوابگاه الغدير-ترياخوابگاه الغدير-تريا

 

خوابگاه الغدير-تريا

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی