Skip to main content
x

دانشکده شیمی

متراژ 750 متر مربع

 

فضای سبز روبروی بانک ملی

متاژ 11450 متر مربع

 

مجموعه باران

متراژ 3500 متر مربع

 

تحت نظارت وف ایرانی